Hội nghị khoa học quốc tế về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VIII