Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Viện CNSH & CNTP đào tạo tiến sĩ gồm 3 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành: Công nghệ Sau thu hoạch

  • Tên tiếng Anh: Postharvest Technology
  • Mã chuyên ngành 9540104
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.

2. Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

  • Tên tiếng Anh: Biotechnology
  • Mã chuyên ngành 9420201
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.

3. Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

  • Tên tiếng Anh: Food processing
  • Mã chuyên ngành 9540101
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.

Các thông tin về mục tiêu đào tạo, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng và phân loại đối tượng tuyển sinh; NCS xem thêm tại website Viện đào tạo sau đại học

Viện CNSH & CNTP