Văn phòng & Phòng giáo vụ

Văn phòng & Phòng giáo vụ

1. ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà


Chức vụ: Thư ký hành chính

Phụ trách:
Quản lý và sử dụng con dấu;
Thực hiện nhiệm vụ thủ tục hành chính:

 • Nhận và chuyển các thông tin dạng file/văn bản;
 • Kiểm tra, giải quyết các thủ tục hành chính;
 • Quản lý và lưu trữ văn bản;
 • Soạn thảo văn bản hành chính của Viện.

Liên hệ:
Văn phòng Viện (202-C4), ĐT/Fax: 04 3868 2470; Email: SBFT@hust.edu.vn

2. ThS. Cao Thị Thanh Bình


Chức vụ: Kế toán

Phụ trách:

 • Quản lý thu, chi ở Viện;
 • Lập chứng từ thanh toán với phòng tài vụ;
 • Làm bảng lương thanh toán cho cán bộ cơ hữu và cán bộ thỉnh giảng;
 • Làm thủ tục thanh toán với Cục thuế và kho bạc;
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN Cán bộ;
 • Các hoạt động tài chính, kế toán khác.

Liện hệ : Phòng giáo vụ (201B-C4), ĐT: 04 3869 2515, Email: binh.caothithanh@hust.edu.vn

3. ThS. Nguyễn Thị Linh


Chức vụ: Giáo vụ Viện

Phụ trách:

 • Quản lý và Lưu trữ hồ sơ sinh viên;
 • Quản lý bảng điểm;
 • Nhận và giải quyết các giấy tờ về học tập, hành chính của sinh viên;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực tập.

Liên hệ: Phòng giáo vụ (201B-C4), ĐT: 04 3869 2515, Email: linh.nguyenthi@hust.edu.vn