Giải thưởng

Giải thưởng

TS. Nguyễn Đức Trung (nhóm trưởng), TS. Nguyễn Trường Giang, Lê Anh Thái, Th.S Phan Minh Thụy, Nguyễn Tuấn Linh, Lưu Tùng Lâm

  • Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018.

PGS.TS. Trương Quốc Phong:

  • Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên “Quả Cầu Vàng” năm 2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ

GS.TS. Nguyễn Văn Cách, PGS.TS. Trần Liên Hà, PGS.TS. Lê Nguyên Đương, PGS. TS. Tôn Anh Minh, TS. Phạm Tuấn Anh, TS. Nguyễn Ngọc Hoàng, KS. Đỗ Biên Cương, KS. Nguyễn Thanh Hoà, KS. Bùi Kim Hoa, KS. Nguyễn Hoàng Mai, ThS. Đỗ Thu Hà:

  • Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010 của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học.