Ban cố vấn học tập & quản lý lớp

Ban cố vấn học tập & quản lý lớp

Ban Cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong việc lập kế hoạch học tập phù hợp.

Danh sách Ban cố vấn học tập:

PGS. Nguyễn Thị Minh Tú
PGS. Nguyễn Thị Thảo
PGS. Phan Thanh Tâm
PGS. Nguyễn Lan Hương
TS. Phạm Tuấn Anh
ThS. Lê Ngọc Cương
Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

 Lịch trực Ban cố vấn

TT CÁN BỘ TRỰC
CỐ VẤN HỌC TẬP
Chuyên ngành THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1  TS. Lê Ngọc Cương KTTP Thứ 3; 14h-16h C4, 210
2  PGS. TS. Nguyễn Lan Hương KTSH Thứ 2; 14h -16h C4, 208
3  TS. Phạm Tuấn Anh KTSH Thứ 4; 9h-11h C4, 201
4  PGS.TS. Phan Thanh Tâm KTTP Thứ 6; 14h -16h C4, 201B

Ngoài ra Sinh viên có thể xin tư vấn từ các thầy cô theo các địa chỉ email sau:

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú:  tu.nguyenthiminh@hust.edu.vn
PGS. TS. Nguyễn Lan Hương:  huong.nguyenlan@hust.edu.vn
PGS.TS. Phan Thanh Tâm:  tam.phanthanh@hust.edu.vn
TS. Phạm Tuấn Anh:  anh.phamtuan2@hust.edu.vn
TS. Lê Ngọc Cương: cuong.lengoc1@hust.edu.vn

Ban Quản lý lớp sinh viên

PGS. Nguyễn Thị Minh Tú
TS. Nguyễn Đức Trung
TS. Đàm Thúy Hằng
ThS. Phan Minh Thụy
ThS. Nguyễn Tiến Huy
CN. Nguyễn Ngọc Viễn
KS. Nguyễn Tuấn Linh
TS. Nguyễn Chính Nghĩa
TS. Nguyễn Hải Vân
ThS. Lã Quỳnh Như
ThS. Bùi Uyển Diễm
ThS. Phạm Thị Quỳnh
Trưởng ban
Phó Trưởng ban

Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Kênh tư vấn trực tuyến của Ban cố vấn học tập & Ban QLSV:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alxD_ftS7J6dYKvVO0x5u2syeaOliV7l8Gq3wTdb38v41%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a19b150-4c33-4817-928f-8072e437d3c5&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31