Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới