SPISE 2022, giáo dục, nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ