TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.nguyentien1@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2014: Tiến sĩ, Công nghệ vi sinh và enzym, Viện quốc gia về khoa học ứng dụng, Toulouse, Pháp
 • 2011: Thạc sĩ, Sinh học – Y tế, SupAgro Montpellier, Pháp
 • 2010: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2016: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2014-2015: Thực tập sinh sau Tiến sĩ, Phòng thí nghiệm công nghệ hệ thống và quá trình sinh học (LISBP), Toulouse, Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phân tích vật lý và hóa lý môi trường phức hợp (thủy phân và lên men tinh bột, cellulose)
 • Ứng dụng vi sinh vật (lactic, nấm men) trong chế biến ngũ cốc

các môn giảng dạy

 • Công nghệ ngũ cốc
 • Thông gió hút bụi và điều hòa không khí

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2020-2021: Nghiên cứu tạo tinh bột xốp bằng phương pháp thủy phân enzyme, ứng dụng làm chất mang vi khuẩn probiotic. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • 2017-2019: Thủy phân tinh bột sống (sắn và khoai lang) ở nhiệt độ thấp và ở nồng độ chất khô cao: từ nghiên cứu động học và cơ chế thủy phân đến cải thiện hiệu suất thủy phân. NAFOSTED, MS 106-NN.02-2016.56
 • 2016-2017: Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic để sản xuất đồ uống lên men từ dịch ngô. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tham gia

 • 2020 – 2022: Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao (Bộ KHCN).
 • 2012-2015: Dự án ProBio3 – ANR-11-BTBR-0003, Investissements d’Avenir Programme, French National Research Agency

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học

 • Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Hazar Kraiem, Julien Cescut, Dominique Anne-Archard, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve, Kim Anh To, Luc Fillaudeau. Comparison of methods to explore the morphology and granulometry of biological particles with complex shapes: Interpretation and limitations; Powder Technology; Vol. 415 (1) (2023)
 • Tien Nam TIEN, Tien Cuong NGUYEN, Chinh Nghia NGUYEN, Tien Thanh NGUYEN, Tuan Anh PHAM, Ngoc Hung PHAM, Son CHU-KY. Protease increases ethanol yield and decreases fermentation time in no-cook process during very-high-gravity ethanol production from rice; Process Biochemistry; Vol. 117: 10-18 (2022)
 • Nguyen Tien Cuong, Fillaudeau Luc, Anne-Archard Dominique, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Vu Thu Trang, Nguyen Thi Hoai Duc, Nguyen Van Hung. Impact of Particle Size on the Rheological Properties and Amylolysis Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Suspensions; Processes; Vol. 9(6), 989 (2021); (IF 2.753)
 • Nguyễn Thị Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Xoan, Vũ Thu Trang, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men nước quả Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật (2021) ISSN: 2354-1083
 • Nguyễn Tiến Cường*, Chu Kỳ Sơn, Lương Hồng Nga, Nguyễn Hải Vân. ”Effect of Pretreatment Methods on Enzymatic Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Hydrolysis”; Catalysts; Vol. 10(7), 760 (2020); (IF 3.52)
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Nguyen, T.C., Nguyen, T.H. 2019. LOW TEMPERATURE AMYLOLYSIS OF SWEET POTATO FLOUR AT VERY HIGH GRAVITY: IMPACT OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITION. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, 21, 63-69.
 • Nguyen Tien Cuong, Chu Thi Anh Phuong, Nguyen Hai Van. In vitro evaluation of antibacterial activity of garlic allium sativum against poultry pathogens and effect of garlic supplementation on duckling growth performance. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 9 – 16 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Nguyen, Tien-Cuong, Anne-Archard, Dominique, Cameleyre, Xavier, Lombard, Eric, To, Kim Anh, Fillaudeau, Luc; Bio-catalytic hydrolysis of paper pulp using in- and ex-situ multi-physical approaches: Focus on semidilute conditions to progress towards concentrated suspensions. (2019) Biomass and Bioenergy, Vol. 122. p.28-36

Hội nghị, hội thảo

 • Nguyen, T.C., Hoang, T.T.L., Chu-Ky, S., Luong, H.N. 2017. Effect of pretreatment methods on granular starch hydrolysis of cassava flour. 15th Asean Conference on Food Science and Technology, HoChiMinh city – Vietnam. pp. 121-127
 • Nguyen, T. C.D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Hydrolysis of concentrated lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy based on a critical concentration : from laboratory to pilot scale 3rd European Congress of Applied Biotechnology. Nice, France (oral presentation).
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Investigation of hydrolysis of lignocellulosic fiber suspensions with in-situ and ex-situ multi-scale physical metrologies. 10th Annual European Rheology Conference. Nantes, France.
 • Nguyen, T.-C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2014). Hydrolysis of high concentration lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy: rheometry and morphogranulometry. 10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences. Lille, France.
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2013). In-situ physical analysis of cellulose fibre suspensions during enzymatic hydrolysis. 9th World Congress of Chemical Engineering. Seoul, South of Korea (oral presentation).
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học

 • Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Hazar Kraiem, Julien Cescut, Dominique Anne-Archard, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve, Kim Anh To, Luc Fillaudeau. Comparison of methods to explore the morphology and granulometry of biological particles with complex shapes: Interpretation and limitations; Powder Technology; Vol. 415 (1) (2023)
 • Tien Nam TIEN, Tien Cuong NGUYEN, Chinh Nghia NGUYEN, Tien Thanh NGUYEN, Tuan Anh PHAM, Ngoc Hung PHAM, Son CHU-KY. Protease increases ethanol yield and decreases fermentation time in no-cook process during very-high-gravity ethanol production from rice; Process Biochemistry; Vol. 117: 10-18 (2022)
 • Nguyen Tien Cuong, Fillaudeau Luc, Anne-Archard Dominique, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Vu Thu Trang, Nguyen Thi Hoai Duc, Nguyen Van Hung. Impact of Particle Size on the Rheological Properties and Amylolysis Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Suspensions; Processes; Vol. 9(6), 989 (2021); (IF 2.753)
 • Nguyễn Thị Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Xoan, Vũ Thu Trang, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men nước quả Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật (2021) ISSN: 2354-1083
 • Nguyễn Tiến Cường*, Chu Kỳ Sơn, Lương Hồng Nga, Nguyễn Hải Vân. ”Effect of Pretreatment Methods on Enzymatic Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Hydrolysis”; Catalysts; Vol. 10(7), 760 (2020); (IF 3.52)
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Nguyen, T.C., Nguyen, T.H. 2019. LOW TEMPERATURE AMYLOLYSIS OF SWEET POTATO FLOUR AT VERY HIGH GRAVITY: IMPACT OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITION. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, 21, 63-69.
 • Nguyen Tien Cuong, Chu Thi Anh Phuong, Nguyen Hai Van. In vitro evaluation of antibacterial activity of garlic allium sativum against poultry pathogens and effect of garlic supplementation on duckling growth performance. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 9 – 16 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Nguyen, Tien-Cuong, Anne-Archard, Dominique, Cameleyre, Xavier, Lombard, Eric, To, Kim Anh, Fillaudeau, Luc; Bio-catalytic hydrolysis of paper pulp using in- and ex-situ multi-physical approaches: Focus on semidilute conditions to progress towards concentrated suspensions. (2019) Biomass and Bioenergy, Vol. 122. p.28-36
 • Nguyen Tien Cuong, Nguyen Van Gioi, Nguyen Thi Hoai Duc, Luong Hong Nga; “Yogurt-like product from fermented maize”: Quality improvement; Journal of Science & Technology Technical Universities; Vol. 126, p. 44-48; 6/2018
 • Le, T., Anne-Archard, D., Coma, V., Cameleyre, X., Lombard, E., To, K.A., Pham, T.A., Nguyen, T.C., Fillaudeau, L. 2017. Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions. Biochemical Engineering Journal, 127, 9-20.
 • Nguyen, T.C., Le, T.T.T., Nguyen, T.Y., Luong, H.N. 2017. Yogurt-like Product from Fermented Maize Part I: Selection of Starter and Fermentation Conditions. Tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật, 121, 138-142
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard and L. Fillaudeau (2015). Rheology of Lignocellulose Suspensions and Impact of Hydrolysis: A Review. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology 149: 325-357.
 • Mestres, C., T. C. Nguyen, L. Adinsi, J. Hounhouigan, G. Fliedel and G. Loiseau (2015). The interaction between starch hydrolysis and acidification kinetic determines the quality of a malted and fermented sorghum beverage. Journal of Cereal Science 63: 8-13.
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, C. Binet, A. Nouhen, K. A. To and L. Fillaudeau (2013). In situ rheometry of concentrated cellulose fibre suspensions and relationships with enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology 133: 563-572

Hội nghị, hội thảo

 • Nguyen, T.C., Hoang, T.T.L., Chu-Ky, S., Luong, H.N. 2017. Effect of pretreatment methods on granular starch hydrolysis of cassava flour. 15th Asean Conference on Food Science and Technology, HoChiMinh city – Vietnam. pp. 121-127
 • Nguyen, T. C.D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Hydrolysis of concentrated lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy based on a critical concentration : from laboratory to pilot scale 3rd European Congress of Applied Biotechnology. Nice, France (oral presentation).
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Investigation of hydrolysis of lignocellulosic fiber suspensions with in-situ and ex-situ multi-scale physical metrologies. 10th Annual European Rheology Conference. Nantes, France.
 • Nguyen, T.-C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2014). Hydrolysis of high concentration lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy: rheometry and morphogranulometry. 10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences. Lille, France.
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2013). In-situ physical analysis of cellulose fibre suspensions during enzymatic hydrolysis. 9th World Congress of Chemical Engineering. Seoul, South of Korea (oral presentation).
 • Nguyen Tien Cuong and Chu Ky Son. 2013. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from rice. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, September 27, 2013, Hanoi, Vietnam. p. 95-98 (oral presentation)
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, X. Cameleyre, E. Lombard, C. Binet and L. Fillaudeau (2012). Production of fermentescible sugar from paper-pulp: Looking for a dynamique and multiscale integrated models based on physical parameters. 8th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries Toulouse, France: p62.