TS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Email: van.nguyenhai@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2018: Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2012: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình công tác

 • 2019: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hoạt chất tự nhiên (tinh dầu) và các hoạt tính sinh học của nó
 • Vi sinh vật
 • Công nghệ thịt

các môn giảng dạy

 • Công nghệ các sản phẩm giàu protein (công nghệ thịt và các sản phẩm từ thịt)

đỀ TÀI - DỰ ÁN

 • Nghiên cứu khả năng bảo quản thịt lợn của phức hợp tinh dầu màng tang Litsea cubeba và chitosan. TS. Nguyễn Hải Vân. Đề tài NCKH cấp cơ sở, MS: T2018-PC-203.

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học quốc tế

 • Ngoc Tung Quach; Thi Hanh Nguyen Vu; Thi Thu An Nguyen; Hoang Ha; Phu‐Ha Ho; Son Chu‐Ky; Lan‐Huong Nguyen; Hai Van Nguyen; Thi Thu Thuy Thanh; Ngoc Anh Nguyen; Hoang Ha Chu; Quyet‐Tien Phi; Structural and genetic insights into a poly-γ-glutamic acid with in vitro antioxidant activity of Bacillus velezensis VCN56; World Journal of Microbiology and Biotechnology; Vol. 38: 01-12 (2022)
 • Hélène Licandro, Phu Ha Ho, Thi Kim Chi Nguyen, Awanwee Petchkongkaew, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Thi Viet Anh Nguyen, Da Lorn, Yves Waché. How fermentation by lactic acid bacteria can address safety issues in legumes food products? Food Control 110:106957 (March 2020) ISSN: 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106957 (IF: 4.248)
 • Anil Kumar Anal, Giorgia Perpetuini, Awanwee Petchkongkaew, Reasmey Tan, Sylvie Avallone, Rosanna Tofalo, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Phu Ha Ho, Thanh Tam Phan, Yves Waché. Food safety risks in traditional fermented food from South-East Asia. Food Control 109:106922 (March 2020) ISSN: 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106922 (IF: 4.248
 • Nguyen H.V., Nguyen Q.H., Vu T.H.N., Chu-Ky S., Vu T.T., Hoang H., Quach N.T., Bui T.L., Chu H.H., Khieu T.N., Sarter S., Li W.-J., Phi Q.-T. Characterization of endophytic Streptomyces griseorubens MPT42 and assessment of antimicrobial synergistic interactions of its extract and essential oil from host plant Litsea cubeba. Antibiotics 8(4). pii: E197 (10/2019) ISSN: 2079-6382, doi: 10.3390/antibiotics8040197 (IF: 2.921)
 • Nguyen Hai Van, Meile Jean-Christophe, Lebrun Marc, Caruso Doménico, Chu-Ky Son, Sarter Samira (2018) Litsea cubeba leaf essential oil from Vietnam: chemical diversity and its impacts on antibacterial activity. Letters in Applied Microbiology, 66, pp. 207-214
 • Nguyen Hai Van, Caruso Doménico, Jean-Christophe Meile, Trinh Thi Trang, Nguyen Ngoc Tuan, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2016) Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae) and its effects on the biological response of common carp Cyprinus carpio challenged with Aeromonas hydrophila. Journal of Applied Microbiology. 121(2), pp. 341-351

Hội nghị, hội thảo

 • Nguyen Hai Van, Jean-Christophe Meile, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2016) Antibacterial activity and mechanisms of action of essential oil extracted from Litsea cubeba in North Vietnam toward Escherichia coli ATCC 25922. 3rd STI days conferences, 10-12 May 2016, Hanoi, Vietnam. Excellent Science in Asean, vol 2, p.32
 • Nguyen Hai Van, Caruso Doménico, Jean-Christophe Meile, Trinh Thi Trang, Nguyen Ngoc Tuan, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2015) Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae) from Vietnam anf effects of its extracts on the biological response of common carp Cyprinus carpio. Aquaculture 2015 – Cutting Edge Science in Aquaculture. August 23-26th, 2015, Montpellier, France
 • Nguyen Hai Van, Caruso Doménico, Jean-Christophe Meile, Trinh Thi Trang, Nguyen Ngoc Tuan, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2015) Chemical composition of Litsea cubeba leaf extracts from Vienam and its potential application for fish feeding in aquaculture. International Conference on Animal Feeding in South East Asia: Challenges and Prospects (AFSEA). November 5-6th, 2015, Hanoi, Vietnam
 • Nguyen Hai Van, Jean-Christophe Meile, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2014) Essential oil of Litsea cubeba: exploring antibacterial activity and mode of action. The 2nd EBSEA 2014 workshop (http://ebsea.hust.edu.vn) October 1, 2014, Hanoi, Vietnam
 • Nguyen Hai VanChu-Ky Son, Marc Lebrun, Jean-Christophe Meile, Samira Sarter (2013) Antimicrobial activity of essential oils against food-borne bacteria.  National Workshop on Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), September 27th 2013, Hanoi, Vietnam.  Proceeding National Biotechnology Conference Book No 2, pp. 644-648
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học trong nước

 • Hai Van Nguyen, Thi Lan Anh Nguyen, Thi Minh Duc Nguyen, Thi Hanh Nguyen Vu, Quyet Tien Phi, Ha Anh Nguyen, Phu Ha Ho. Evaluation of antibiotic sensitivity of potential probiotic Bacillus strains isolated from chicken and pig feces; Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 60, 948-957 (2022)
 • Nguyen Tien Cuong, Chu Thi Anh Phuong, Nguyen Hai Van. In vitro evaluation of antibacterial activity of garlic allium sativum against poultry pathogens and effect of garlic supplementation on duckling growth performance. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 9 – 16 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Hai Van Nguyen, Thu Trang Vu, Son Chu-Ky, Samira Sarter (2017) Interaction effect of essential oil and antibiotic on antibacterial against pathogenic bacteria in aquaculture. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 55 – số 5A/2017, pp. 66-73
 • Nguyen Hai Van, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien, Khieu Thi Nhan, Samira Sarter, Chu Ky Son (2016) Antibacterial activities and interaction effects of Vietnamese Lisea cubeba (Lour.) essential oils and its endophytic actinobacteria. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 54 – số 4A/2016, pp. 234-241
 • Trịnh Thị Trang, Nguyễn Hải Vân, Kim Văn Vạn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thanh Hải, Samira Sarter (2016) Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu màng tang (Litsea cubeba) và kháng sinh khi sử dụng đơn lẻ và kết hợp để điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 8, p. 1059-1064
 •  Vu Thu Trang, Nguyen Hai Van, Cung Thi To Quynh (2013) Antimicrobial activity of essential oils of Vietnamese Shiso (Perilla frutescens) against food-borne bacteria. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 51 – số 6A/2013, pp. 35-41

Hội nghị, hội thảo

 • Nguyen Hai Van, Jean-Christophe Meile, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2016) Antibacterial activity and mechanisms of action of essential oil extracted from Litsea cubeba in North Vietnam toward Escherichia coli ATCC 25922. 3rd STI days conferences, 10-12 May 2016, Hanoi, Vietnam. Excellent Science in Asean, vol 2, p.32
 • Nguyen Hai Van, Caruso Doménico, Jean-Christophe Meile, Trinh Thi Trang, Nguyen Ngoc Tuan, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2015) Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae) from Vietnam anf effects of its extracts on the biological response of common carp Cyprinus carpio. Aquaculture 2015 – Cutting Edge Science in Aquaculture. August 23-26th, 2015, Montpellier, France
 • Nguyen Hai Van, Caruso Doménico, Jean-Christophe Meile, Trinh Thi Trang, Nguyen Ngoc Tuan, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2015) Chemical composition of Litsea cubeba leaf extracts from Vienam and its potential application for fish feeding in aquaculture. International Conference on Animal Feeding in South East Asia: Challenges and Prospects (AFSEA). November 5-6th, 2015, Hanoi, Vietnam
 • Nguyen Hai Van, Jean-Christophe Meile, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter (2014) Essential oil of Litsea cubeba: exploring antibacterial activity and mode of action. The 2nd EBSEA 2014 workshop (http://ebsea.hust.edu.vn) October 1, 2014, Hanoi, Vietnam
 • Nguyen Hai VanChu-Ky Son, Marc Lebrun, Jean-Christophe Meile, Samira Sarter (2013) Antimicrobial activity of essential oils against food-borne bacteria.  National Workshop on Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), September 27th 2013, Hanoi, Vietnam.  Proceeding National Biotechnology Conference Book No 2, pp. 644-648