Hướng dẫn thực hiện công tác SV NCKH 2011

Hướng dẫn thực hiện công tác SV NCKH 2011

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 28 – 2011

 
Tiến trình thực hiện NCKH của sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội được tiến hành thường xuyên. Sinh viên thực hiện NCKH tại các đơn vị cơ sở: Bộ môn, PTN trọng điểm hoặc ở các Trung tâm.
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo một số điểm chi tiết như sau:
Những điều tối thiểu bắt buộc tại hội đồng các cấp:
Sinh viên tham gia NCKH thực hiện đề tài ở các Bộ môn, Phòng TN, Trung tâm… dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

1.  Cấp Bộ môn:

·      Sinh viên bảo vệ trước Hội đồng khoa học Bộ môn cần có 01 bản báo cáo tóm tắt0,5 đến 1 trang giấy khổ A4 (có chữ ký của thầy giáo hướng dẫn) (Mẫu 1)báo cáo tóm tắt này sẽ được in vào kỷ yếu của Trường khi đã được Bộ môn xét duyệt, trong đó nêu đầy đủ những kết quả đã đạt được và tài liệu tham khảo, bao gồm:
Tên đề tài
Họ tên sinh viên, lớp, khoá, Khoa /Viện, điện thoại liên hệ
Họ tên thầy hướng dẫn, Bộ môn, Khoa/Viện
Mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu
Tài liệu tham khảo.
·      Mỗi công trình SVNCKH chỉ được phép tối đa 5 tác giả.
·      Bộ môn lập danh sách và tập hợp tất cả báo cáo tóm tắt được đăng kỷ yếu (bản có chữ ký của thầy hướng dẫn 0,5 ¸ 1 trang), kèm bản mềm và nộp lên Khoa/ Viện đúng thời gian quy định (Mẫu 1).
·      Hội đồng Bộ môn tổ chức cho sinh viên bảo vệ, xếp hạng theo điểm, xét duyệt và nộp kết quả lên Khoa/Viện để Hội đồng Khoa/Viện cân đối, lựa chọn số báo cáo ở cấp Khoa/Viện và sau đó nộp danh sách lên trường.

2.  Cấp Khoa/Viện

·      Để thành lập Hội đồng cấp Khoa/Viện cần có ít nhất 15 báo cáo khoa học của sinh viên toàn Khoa/Viện (Đơn vị có đặc thù riêng nhà trường sẽ xem xét).
·      Khoa/Viện gửi lên Trường danh sách các thành viên Hội đồng đánh giá công trình NCKH của sinh viên để Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng cấp Khoa/Viện (Trước khi tổ chức cho sinh viên bảo vệ 5 ngày).
·      Các Hội đồng Khoa/Viện tuyển chọn trước từ các Bộ môn và số báo cáo khoa học được bảo vệ trước Hội đồng không nên quá 15 công trình.  Hội đồng cho điểm theo hình thức bỏ phiếu kín và chọn ra 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Nếu trường hợp điểm số bằng nhau cần xem xét thêm báo cáo khoa học, cách trình bày, nội dung khoa học để phân loại, tuyệt đối không vượt quá số lượng giải nêu trên. Hội đồng giới thiệu 1 hoặc 2 công trình đoạt giải tham gia dự thi giải thưởng SVNCKH cấp Bộ và VIFOTEC.
·      Điều kiện bắt buộc đối với sinh viên tham gia dự thi cấp Khoa/Viện:
Phải có báo cáo tóm tắt 0,5 ¸1 trang có xác nhận của thầy và phát cho các thành viên của Hội đồng (Mẫu 1).
Phải có bản báo cáo đầy đủ khoảng 20 ¸ 30 trang nêu kết quả tương đối chi tiết để các thành viên Hội đồng tham khảo. Báo cáo được trình bày như 1 quyển báo cáo thông thường (Mẫu 2).
Chú ý: Sinh viên đạt giải cấp Khoa/Viện nếu không nộp bản báo cáo đầy đủ lêntrường thì sẽ không được xét giải thưởng cấp trường.
·      Khoa/Viện tập hợp tất cả báo cáo tóm tắt 0,5 ¸ 1 trang của SV NCKH từ cấp Bộ môn chế bản thành 1 file và gửi bản mềm hoặc E-mail về phòng KH-CN trước khi bảo vệ ở hội đồng để Ban tổ chức biên tập và in vào kỷ yếu.
·      Các Hội đồng của Khoa/Viện cần thông báo cho trường biết thời gian và địa điểm tổ chức bảo vệ để tiện kiểm tra, theo dõi.

3.   Hội đồng cấp Trường:

·   Hội đồng cấp Trường dựa trên biên bản của các Hội đồng cấp Khoa/Viện, chấm nội dung, hình thức theo bản báo cáo đầy đủ và cân đối số lượng công trình của các đơn vị để sắp xếp và quyết định giải.
·   Hội đồng cấp trường sẽ xét duyệt và quyết định các công trình gửi dự thi cấp Bộ và VIFOTEC.

4.   Tiêu chuẩn chấm công trình:
Hội đồng các cấp Bộ môn, Khoa/Viện, Trường đánh giá công trình sinh viên theo những tiêu chuẩn sau:

1.  Nội dung khoa học
2.  Phương pháp nghiên cứu
3.  Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục…
4.  Cách trình bày công trình

Tổng cộng 4 tiêu chuẩn trên tối đa là 10 điểm, từng phần chấm đến 0,25 điểm trong đó điểm nội dung khoa học và phương pháp nghiên cứu 7-8 điểm, ý nghĩa thực tiễn, cách trình bày 2-3 điểm. Các thành viên hội đồng cho điểm bỏ phiếu kín và xếp thứ tự từ cao đến thấp và đề nghị công trình gửi dự thi cấp cao hơn. Cần bảo đảm tính khách quan, công khai, công bằng khi đánh giá công trình.
 
Chú ý: Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp “Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Khoa học – Công nghệ (P220/C1)
Tel: 38692136;     E-mail: qlkh@mail.hut.edu.vn
Các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên Website: http://bktech.hut.edu.vn