Thông báo: tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới – update 22/6/2021

Thông báo: tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới – update 22/6/2021

Thực hiện công văn số 1942/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 của UBND Thành phố về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để chủ động bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch cho cán bộ viên chức, thầy cô giáo và người học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Giám hiệu trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Cán bộ, người học từ các tỉnh thành phố phải khai báo y tế tại nơi cư trú khi về Hà Nội;

2. Từ ngày 24/6/2021, SV, HVCH, NCS được quay lại Trường làm thí nghiệm của ĐA/KLTN, luận văn và luận án. Từ ngày 28/6/2021, SV và HVCH tiếp tục thí nghiệm, thực hành của các học phần tại các PTN (theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo). SV, HVCH, NCS phải đăng ký và có xác nhận của thầy cô hướng dẫn theo https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ làm cơ sở để Phòng An ninh kiểm soát khi ra vào các khu vực thuộc Trường; Đối với các học phần khác: SV chờ thông báo mới vào tuần 28/6 – 04/7/2021;

3. Các đơn vị chuyên môn tiến hành vệ sinh các PTN để đón SV, HVCH, NCS đến làm thí nghiệm tốt nghiệp, luận văn, luận án và môn học tại các PTN và đảm bảo sắp xếp không quá 50% số chỗ và 20 người trong cùng một phòng;

4. Phòng An ninh phối hợp với Công ty bảo vệ Hùng Vương tăng cường giám sát SV, HVCH, NCS đến làm thí nghiệm tại khu vực Trường về tuân thủ đeo khẩu trang, có giấy đăng ký có xác nhận của giảng viên và các đơn vị đảm bảo khách đến công tác phải điền thông tin hỗ trợ truy vết COVID-19 theo https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ viên chức, người học và khách đến Trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên cho đến khi có thông báo mới.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19