Danh sách sinh viên trao đổi học tập năm 2018

Danh sách sinh viên trao đổi học tập năm 2018

Danh sách sinh viên trao đổi năm 2018
Địa điểm đến học tập:  Faculty of Engineering, Niigata University

STT  Ảnh Họ và tên Thời gian trao đổi
1   Phạm Phú Lâm
Học viên Cao học
CB170128
10/7/2018-22/9/2018
2 Nguyễn Thị Ngọc Hợi
NCS khóa 2018
18/8/2018-19/2/2019
3 Nguyễn Hà Ngọc Anh
MSV. 20150094
Lớp Kỹ thuật sinh học
18/8/2018-28/8/2018

 

Viện CNSH & CNTP