Danh sách sinh viên trao đổi tại Faculty of Engineering, Niigata University

Danh sách sinh viên trao đổi tại Faculty of Engineering, Niigata University

DANH SÁCH SINH VIÊN TRAO ĐỔI TẠI
FACULTY OF ENGINEERING, NIIGATA UNIVERSITY  

STT


Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian trao đổi
1 Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Ngày sinh: 13/6/1995
Khóa: K58
ID: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Email: kieusontung136@gmail.com
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017
2 Họ tên: Trần Thị Trang
Ngày sinh: 12/1/1995
Khóa: K58
ID: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Email: tranthitrangbkhn@gmail.com
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017
3 Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18/1/1995
Khóa: K58
ID: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01
Email: thanhtruchp951@gmail.com
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017
4 Họ tên: Nguyễn Hải Vân
Ngày sinh: 18/11/1989
Khóa: 2015
NCS-15062
Email: nguyenhaivan.181@gmail.com
Ngày: 24/10-23/12
Năm: 2017

STT


Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian trao đổi
1 Họ tên: Nguyễn Tùng Lâm
Ngày sinh: 20/6/1997
Khóa: K60
ID: 20152134
Lớp:KTSH 2
Email: lamnguyen7962@gmail.com
Ngày: 24/11- 30/11
Năm: 2019
2 Họ tên: Nguyễn Hà Anh
Ngày sinh: 17/02/1998
Khóa: K61
ID: 20160129
Lớp: Kĩ thuật Sinh học 02
Email: anh.nh160129@sis.hust.edu.vn
Ngày: 24/11- 30/11
Năm: 2019
3 Họ tên: Lưu Thị Huyền
Ngày sinh: 13/2/1996
Khóa: K59
ID: 20142020
Lớp: Kỹ thuật sinh học K59
Email: 20142020@student.hust.edu.vn
Ngày: 24/11- 30/11
Năm: 2019
4 Họ và tên: La Văn Thuật
Ngày sinh: 14/11/1997
Khóa: K60
ID: 20153664
Lớp: Kỹ thuật Sinh học 02
Email: la.thuat@gmail.com
Ngày: 24/11- 30/11
Năm: 2019
    4 Họ tên: Phạm Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 23/1/1997
Khóa: K60
ID: 20153457
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Email: phuongthao23197@gmail.com
Ngày: 24/11- 30/11
Năm: 2019