Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

Hàng năm, Bộ môn tham gia chặt chẽ với các Trường đại học như Học viện Nông nghiệp Việt nam, Đại học Sư phạm, Viện Đại học Mở, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; các cơ quan nghiên cứu như Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Công nghiệp Thực phẩm, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch; các cơ quan quản lý nhà nước như Cục an toàn thực phẩm, Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Ủy ban Codex Việt nam; và các doanh nghiệp thực phẩm về lĩnh vực Quản lý Chất lượng, Nghiên cứu phát triển ứng dụng các hợp chất tự nhiên và Khoa học cảm quan:

  • Tư vấn, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong các nhà máy sản xuất thực phẩm (HACCP, ISO 9000, ISO 22000, ISO 17025)
  • Nghiên cứu phương pháp phân tích kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
  • Tiêu chuẩn hóa chất lượng thực phẩm
  • Nghiên cứu sử dụng chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm
  • Nghiên cứu chức năng và ứng dụng của các hợp chất thiên nhiên trong công nghiệp thực phẩm; nghiên cứu khai thác curcumin và nanocurcumin
  • Nghiên cứu thành phần tạo hương (mùi) thực phẩm và công nghệ hương liệu thực phẩm
  • Nghiên cứu phương pháp phân tích công cụ trong phân tích chất lượng sản phẩm thực phẩm; phân tích mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm
  • Nghiên cứu và ứng dụng Kỹ thuật Phân tích cảm quan trong kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm
  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng