Môn học

Môn học

I. Hệ đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm)

 1. BF3033 Phân tích – Kiểm tra chất lượng thực phẩm
 2. BF4340 Hệ thống Quản lý – Đảm bảo chất lượng
 3. BF4312 Đánh giá cảm quan thực phẩm
 4. BF4313 Phân tích thánh phần lý hoá thực phẩm
 5. BF4314 Hệ thống văn bản quản lý chất lượng
 6. BF4315 Xử lý thống kê ứng dụng
 7. BF4316 Marketing thực phẩm
 8. BF4318 Tiêu chuẩn và qui chuẩn thực phẩm
 9. BF4319 Phụ gia thực phẩm
 10. BF3018 Quản lý chất lượng trông CNTP
 11. BF3124 Hệ thống quản lý chất lượng CNSH

II. Hệ đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)

 1. BF3811 Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm
 2. BF3831 Phân tích và kiểm tra chất lượng thực phẩm
 3. BF3840 Hệ thống Quản lý chất lượng thực phẩm

III. Hệ đào tạo Kỹ sư (5 năm)

 1. BF5310 Phân tích nhanh chất lượng thực phẩm
 2. BF5320 Kiểm định nguồn gốc thực phẩm
 3. BF5330 QLCL toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm
 4. BF5340 Thực phẩm hữu cơ
 5. BF5350 Thiết kế đảm bảo vệ sinh trong CNTP
 6. BF5360 Tin học ứng dụng trong QLCL
 7. BF5440 Công nghệ chất thơm
 8. BF5930 Thực tập và Đồ án Tốt nghiệp

IV. Hệ đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Kỹ thuật

 1. BF5186 QLCL trong CNSH
 2. BF5615 Phụ gia thực phẩm
 3. BF5652 Tối ưu hoá các quá trình trong CNSH-CNTP
 4. BF5682 Thực phẩm chức năng
 5. BF6122 Phát triển sản phẩm
 6. BF6220 Các tính chất cảm quan thực phẩm
 7. BF6414 Phân tích và xử lý số liệu
 8. BF6811 Thiết kế và quản lý QC & QA
 9. BF6816 Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

V. Hệ đào tạo Tiến sĩ

 1. BF7460 An toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản
 2. BF7540 Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm