Hai Viện thuộc trường Hóa và Khoa học sự sống nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

Hai Viện thuộc trường Hóa và Khoa học sự sống nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

Sáng thứ 6 ngày 09/06/2023, hai đơn vị thành viên của Trường Hóa và Khoa học sự sống là các Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phầmViện Khoa học & Công nghệ Môi trường đã vinh dự nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Theo Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 (có hiệu lực 01/01/2024), Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.