Quy tắc văn hóa giao tiếp trong nhà trường và môi trường mạng

Quy tắc văn hóa giao tiếp trong nhà trường và môi trường mạng

Kính gửi: Các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học

Quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng  của Trường ĐHBK Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 4121/QĐ-ĐHBK ngày 31/10/2022.

Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động và người học thực hiện tốt Quy tắc văn hóa giao tiếp, thực hiện đeo thẻ cán bộ, thẻ sinh viên, thẻ học viên khi đến làm việc, nghiên cứu và học tập tại khuôn viên Trường từ ngày 01/11/2022.

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN

 1. Tôn trọng, trung thực, đoàn kết, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp.
 2. Đúng mực, công bằng, gương mẫu, tận tình, trách nhiệm với người học.
 3. Lịch thiệp, văn minh, chu đáo với khách của Trường.
 4. Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm; đeo thẻ cán bộ khi đến Trường.
 5. Ứng xử chuẩn mực, văn minh trên môi trường mạng.
 6. Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và tài sản của Trường.

B. ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH

 1. Kính trọng, lễ phép, tôn sự trọng đạo với thầy cô; tôn trọng, hợp tác, lịch sự, nhã nhặn với cán bộ, nhân viên Trường.
 2. Đoàn kết, tương trợ, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt với bạn bè.
 3. Thân thiện, lịch sự, tận tình hướng dẫn với khách của Trường.
 4. Trang phục phù hợp với môi trường sư phạm; đeo thẻ sinh viên/học viên khi đến Trường.
 5. Ứng xử chuẩn mực, văn minh trên môi trường mạng.
 6. Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và tài sản của Trường.