NCS Tiền Tiến Nam bảo vệ Luận án Tiến sỹ

Thời gian bắt đầu: 2:00 pm 09/08/2023

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 09/08/2023

Địa điểm: Phòng 318- C1 ĐHBK Hà Nội

Họ tên NCS: Tiền Tiến Nam

Khóa: 2017

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men ethanol đồng thời ở nồng độ chất khô cao từ gạo

Nhóm cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Chu Kỳ Sơn, TS. Phạm Tuấn Anh

Tóm tắt ngắn gọn nội dung đề tài: nghiên cứu xác định nguyên liệu, các thông số công nghệ và giải thích cơ chế thủy phân lên men bột gạo sống trong quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nồng độ chất khô cao (SLSF-VHG). Phát triển ứng dụng quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nồng độ chất khô cao ở quy mô pilot. Nghiên cứu ứng dụng chưng cất chân không tách cồn đồng thời để nâng cao hiệu suất, rút ngắn thời gian lên men và nâng cao nồng độ chất khô trong quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao từ gạo.

Danh mục các công bố khoa học kể cả hội nghị, hội thảo do NCS thực hiện trong thời gian triển khai đề tài:

[1] Tiền Tiến Nam, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Chính Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Chu Kỳ Sơn (2023), “Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu gạo, nấm men và enzyme đường hóa đến hiệu suất lên men trong quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vol.7, pp.46–56.

[2] Tien Nam Tien, Tien Cuong Nguyen, Chinh Nghia Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Tuan Anh Pham, Ngoc Hung Pham, Son Chu-Ky (2022),  “Protease increases ethanol yield and decreases fermentation time in no-cook process during very-high-gravity ethanol production from rice.” Process Biochemitry, vol. 117, March, pp. 10-18. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.03.005 (SCIE, IF 4.885)

[3] Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 3706w/QĐ-SHTT, ngày 06 tháng 05 năm 2021. Số đơn: 1-2021-01723, ngày nộp 31/03/2021. Chủ đơn: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (VN). Tên sáng chế: Hệ thống tích hợp lên men và chưng cất đa năng.

[4] Yves Waché, Thuy-Le Do,Thi-Bao-Hoa Do, Thi-Yen Do, Maxime Haure, Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Kim-Chi Nguyen, Thi-Minh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham, Thanh-Tam Phan, Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Van-Quoc-Bao Vo, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, Son Chu-Ky (2018), “Prospects for food fermentation in South-East Asia, topics from the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the end of the AsiFood Erasmus+ project.” Frontiers in Microbiology, 9:2278.,doi: 10.3389/fmicb.2018.02278 https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2018.02278/full (SCIE, IF 6.064)

[5] Tien Nam Tien, Nguyen Chinh Nghia, Pham Tuan Anh, Chu Kỳ Sơn (2018),  “Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production”, National Biotechology Conference, pp. 417–422.