Seminar: The possibility of Microbial utilization for crop plant

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 26/09/2022

Thời gian kết thúc: 11:00 am 26/09/2022

Địa điểm: 201-C4

Diễn giả: GS. Mika Nomura, trường đại học Kagawa

Nội dung: The possibility of Microbial utilization for crop plant

Thời gian: 9h00 ngày thứ hai 26/9/2022

Địa điểm: phòng họp Viện C4-201B