Môn học

Môn học

I. Hệ đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm)

 1. BF3531: Quá trình và thiết bị CNTP I.
 2. BF3532: Quá trình và thiết bị CNTP II.
 3. BF3533: Quá trình và thiết bị CNTP III.
 4. BF3534: Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điều khiển tự động trong CNTP.
 5. BF3536: Đồ án I – Quá trình và thiết bị CNTP.
 6. BF4531: Máy và thiết bị chế biến thực phẩm.
 7. BF4532: Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm.
 8. BF4533: Thí nghiệm chuyên ngành QTTB.
 9. BF4534: Máy tự động trong sản xuất thực phẩm.
 10. BF4535: Đồ án chuyên ngành QTTB.
 11. BF4980: Thực tập kỹ thuật.
 12. BF4991: Đồ án tốt nghiệp.

II. Hệ đào tạo kỹ sư (5 năm)

 1. BF5531: Đồ án chuyên ngành II
 2. BF5532: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm
 3. BF5533: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm
 4. BF5534: Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ
 5. BF5535: Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm
 6. BF5536: Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí
 7. BF5537: Máy vận chuyển, định lượng và bao gói sản phẩm
 8. BF5538: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén
 9. BF5539: Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa Không Khí
 10. BF5541: Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm
 11. BF5542: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
 12. BF5981: Thực tập tốt nghiệp
 13. BF5982: Đồ án Tốt nghiệp

III. Hệ đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Kỹ thuật

 1. BF6804: Mô hình điều khiển
 2. BF6805: Mô hình quá trình công nghệ
 3. BF5520: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm
 4. BF5530: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm
 5. BF5540: Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ
 6. BF5550: Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm
 7. BF5560: Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí
 8. BF5570: Máy vận chuyển, định lượng và bao gói sản phẩm
 9. BF5580: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén
 10. BF5590: Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí
 11. BF5511: Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm
 12. BF6202: Luận văn Thạc sỹ khoa học