Hướng nghiên cứu CNSH

Hướng nghiên cứu CNSH

Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học cao từ động vật, thực vật và vi sinh vật ứng dụng trong thực phẩm chức năng và trong y dược:

  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ các sản phẩm lên men
  • Enzym từ vi sinh vật: natokinase, protease, chitinase, chitosanase, cellulose
  • Khai thác ứng dụng các hoạt chất tự nhiên trong việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, các thực phẩm thuốc
  • Ứng dụng enzyme protease thu sản phẩm peptid chức năng và nâng cao giá trị của các phế liệu trong công nghiệp thực phẩm
  • Chất kìm hãm alpha-glucosidase từ vi sinh vật
  • Pro- and prebiotics

Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường:

  • Xử lý sinh học chất thải (nước thải, chất thải rắn giàu hữu cơ)
  • Xử lý phế liệu tôm bằng phương pháp sinh học thành các sản phẩm có giá trị gia tăng: chitin, chitooligosaccharides, N-acetyl-D-glucosamine
  • Tác nhân kiểm soát sinh học trong bảo quản quả