Môn học

Môn học

CÁC MÔN HỌC

I. Hệ đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm)

 • BF2701: Nhập môn kỹ thuật sinh học
 • BF3708: Phương pháp phân tích trong CNSH
 • BF3713: Quá trình và thiết bị CNSH III
 • BF4727: Đồ án chuyên ngành KTSH
 • BF4701: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF4718: Kỹ thuật thu nhận hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật
 • BF4719: TN thu nhận các hoạt chất sinh học từ thực vật
 • BF4709: Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm

II. Hệ đào tạo Kỹ sư (5 năm)

 • BF5525: Tối ưu hóa quá trình Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm
 • BF5701: Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy
 • BF5703: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải rắn
 • BF5704: Kỹ thuật sinh học xử lý nước thải
 • BF5726: Công nghệ phân bón vi sinh
 • BF5705: Công nghệ chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường
 • BF5712: Công nghệ axit amin
 • BF5725: Công nghệ sản xuất axit và dung môi hữu cơ

III. Hệ đào tạo Thạc sĩ Khoa học

 • BF6713: Kỹ thuật thu nhận sản phẩm sinh học
 • BF6723: Xử lý sinh học chất thải nguy hại
 • BF6743: Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt chất sinh học

IV. Hệ đào tạo Tiến sĩ

 • BF7010: Xu hướng phát triển công nghệ sinh học
 • BF7051: Ứng dụng kỹ thuật CNSH trong công nghiệp