Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo là các quy định về yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Chuẩn đầu ra cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. Một số mục tiêu cụ thể của CĐR như sau:

1) Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường để:

  • Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát;
  • Thực hiện cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên và người học phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập;
  • Đổi mới công tác quản lý, công nghệ và phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và thay đổi mới phương pháp học tập. Đồng thời xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giảng viên trong hoạt động giảng dạy giúp người học đạt kết quả cao trong và nâng cao khả năng tự học tự học.

2) Công khai để mọi người biết được các kiến ​​thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ. Cũng đồng thời công khai các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng thực thi, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề mà người học có thể nhận được sau khi tốt nghiệp.

3) Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực trong xã hội, đáp ứng các yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

CĐR các chương trình đào tạo đại học 2017 (áp dụng từ K62) tại Viện CNSH & CNTP:

Chương trình đào tạo Kỹ sư

  • CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm (song ngữ Việt – Anh)
  • CĐR Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học (Tiếng Việt)

Chương trình đào tạo Cử nhân

  • CĐR Chương trình Cử nhân Công nghệ Thực phẩm
  • CĐR Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm
  • CĐR Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học

Viện CNSH & CNTP