Học phần (tham gia) giảng dạy

Học phần (tham gia) giảng dạy

Kể từ K62 trở đi:
* Các môn học cơ sở

 1. Nhập môn kỹ thuật sinh học
 2. Hóa sinh học
 3. Thí nghiệm hoá sinh
 4. Sinh học tế bào
 5. Miễn dịch học
 6. Quá trình và thiết bị CNSH I

* Các môn học chuyên ngành

 1. Thí nghiệm kỹ thuật lên men
 2. Công nghệ tế bào động vật
 3. Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử
 4. Kỹ thuật nuôi cấy virus
 5. Công nghệ DNA tái tổ hợp
 6. Thi nghiệm DNA tái tổ hợp
 7. Sinh vật biến đổi gen và ứng dụng
 8. Thí nghiệm kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật
 9. Phân tích nhanh chất lượng TP
 10. Cơ sở lập DA và TK nhà máy
 11. Công nghệ protein tái tổ hợp
 12. Công nghệ malt và bia
 13. Thực phẩm biến đổi gen
 14. TN chuyên ngành CNTP

* Các môn học cho hệ đào tạo sau đại học

 1. Công nghệ protein tái tổ hợp
 2. Proteomics
 3. Cơ chế điều hòa hoạt động và biểu hiện gen
 4. TN Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm