Chương trình online: “Tết” Covid – Học kỹ năng mềm