Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

  1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kit phát hiện nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamat tồn dư trong nông sản (Bộ Giáo dục và Đào tạo) TS. Đỗ Biên Cương, 2014-2015.
  2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm kháng vi sinh vật từ phụ phẩm chế biến tôm ứng dụng để bảo quản thịt tươi (Bộ Giáo dục và Đào tạo) PGS.TS. Hồ Phú Hà, 2014-2015.
  3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nhiệt độ thường (Bộ Giáo dục và Đào tạo). TS. Chu Kỳ Sơn, 2013-2015.
  4. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase là nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng (Bộ Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Nguyễn Lan Hương, 2012-2013.