Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

  1. Quy trình sản xuất trứng luộc chay và sản phẩm trứng luộc chay. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 09/06/2014. PGS.TS. Lương Hồng Nga, PGS.TS Bùi Đức Hợi, GS.TS. Hoàng Đình Hòa.
  2. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải; Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách (WO/2011/094768) cấp ngày 04/08/2011.
  3. Thiết bị trộn-sục khí tầng sôi. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách, (WO/2009/052535) cấp ngày 23/04/2009.
  4. Phương pháp thu nhận và sử dụng enzym beta-glucosidase từ Aspergillus niger PBC. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 9/10/2006. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm,