Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

  • Áp dụng sáng chế số 7430 để xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thải quy mô cấp huyện. (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS. TS. Trần Liên Hà, 2018-2020.
  • Sản xuất một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm. (Bộ Công Thương) TS. Đỗ Thị Yến, 2016-2018
  • Sản xuất thử nghiệm xúc xich khô và bán khô bằng công nghệ vi sinh (Bộ Công Thương). PGS.TS. Phan Thanh Tâm, 2015-2017
  • Áp dụng sáng chế “Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải” để xây dựng mô hình xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất bánh đa và miến tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Trần Liên Hà, 2012-2013.
  • Sản xuất thử nghiệm surimi và một số sản phẩm từ surimi (Bộ Công Thương). TS. Đỗ Thị Yến, 2012-2013.
  • Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm BIO-TS3 trong nuôi tôm thâm canh (Chương trình CNSH Thủy sản cấp nhà nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, 2011-2012.