Thời gian: 18/5/2012 Danh sách và chương trình tổ chức hội nghị...
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Hưởng ứng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát động, ngày 20/05/2011 Viện CNSH-CNTP đã tổ chức thành công “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XXVIII”
Danh sách và cơ cấu giải thưởng...
Xem chi tiết nội dung chương trình Sinh viên NCKH cấp Viện lần thứ 28 Thời gian: Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2011
- Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học; - Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.
Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp "Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học"...
Hưởng ứng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát động, ngày 20/05/2010 Viện CNSH-CNTP đã tổ chức thành công “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XXVI”